Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden Unisource International

Door het akkoord gaan met de Algemene Verloop en Leveringsvoorwaarden (Algemene Voorwaarden), is er een overeenkomst tussen ons en u als koper/opdrachtgever tot stand gekomen. Voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Badges-patches.nl is een handelsnaam van Unisource International welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (kvk: 12049936) en draagt onze wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst (BTW nr.: NL104725199B02). Op onze website kunt u onze contactgegevens vinden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Toepasselijkheid van de door de koper/opdrachtgever /opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Unisource International als (potentieel) verkoper/opdrachtgever  en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 3 - Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van Unisource International zijn vrijblijvend. Indien de koper/opdrachtgever  een opdracht plaatst komt de overeenkomst uitsluitend tot stand, doordat Unisource International  deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

Artikel 4 – Aanvulling/aanpassing opdracht

Unisource International zal op verzoek van de koper/opdrachtgever  alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht een meerprijs in rekening te brengen.

Artikel 5 - Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn af magazijn (ex works intercoms 2010), en exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld of overeengekomen.

5.2 Unisource International behoudt zich het recht voor prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

Artikel 6 - Aflevering/levertijd

6.1 De door Unisource International aangehouden gebruikelijke levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

6.2 Aflevering geschiedt op één adres, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Unisource Internationalis gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

6.4 Unisource International heeft het recht 10% meer of minder dan het aantal op verzoek geproduceerde artikelen te leveren aan de koper/opdrachtgever  en in rekening te brengen.

Artikel 7 - Betaling

7.1 Betaling door de Koper/opdrachtgever  dient binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum plaats te vinden. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting en/of opschorting.

7.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Koper/opdrachtgever  terstond opeisbaar en is de Koper/opdrachtgever  in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

7.3 Vanaf het moment waarop de Koper/opdrachtgever  in verzuim is, is hij  onverminderd de overige rechten van Unisource International een rente verschuldigd ten bedrage van een percentage van vier (4) punten boven de op dat moment geldende depositorente van de Europese Centrale Bank met een minimum van de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente voor handelstransacties.

7.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een maximum van 15% van de hoofdsom, die Unisource International maakt als gevolg van het niet nakomen door de Koper/opdrachtgever  van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Koper/opdrachtgever .

7.5 Betalingen door of vanwege de Koper/opdrachtgever  strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, dan de gerechtelijke kosten, vervolgens de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de Koper/opdrachtgever .

7.6 De Koper/opdrachtgever  kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud

Unisource International behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde of te leveren artikelen voor, totdat integraal aan haar het volledige faktuurbedrag is voldaan.

Artikel 9 - Zekerheid

9.1 Indien er goede grond bestaat dat de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de koper/opdrachtgever  verplicht op eerste verzoek van Unisource International, terstond genoegzame, in de door Unisource International gewenste vorm, zekerheid te stellen en zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper/opdrachtgever  daaraan niet voldaan heeft, is Unisource International gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

9.2 Indien de koper/opdrachtgever , aan een verzoek als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn uitstaande verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 10 - Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

10.1 De koper/opdrachtgever  heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper/opdrachtgever  Unisource Internationaldaarvan binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

10.2 Feiten die zich openbaren nadat 1 jaar is verlopen na aflevering kunnen niet de stelling rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

10.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Unisource Internationalnaar haar keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

10.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom en know-how

11.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, etc. die door Unisource International aan de Koper/opdrachtgever  zijn en/of worden verstrekt, blijven eigendom van Unisource International . De Koper/opdrachtgever  is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de Artikelen waarop zij betrekking hebben.

11.2 De Koper/opdrachtgever  is niet gerechtigd de in 11.1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Unisource International uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

11.3 Bij overtreding van het in 11.1 en/of 11.2 bepaalde is de Koper/opdrachtgever  voor iedere overtreding een boete van € 5.000 (vijfduizend euro) verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Unisource International jegens de Koper/opdrachtgever .

 Artikel 12 - Inbreuk op rechten van derden

12.1 De klant verklaard bij bestelling dat hij over alle eigendomsrechten beschikt met betrekkiing tot teksten, logo’s, tekeningen en andere mogelijks met intellectuele eigendomsrechten belaste items. Unisource International wordt door de klant volledig gevrijwaard van aanspraken van derden met betrekking tot deze eigendomsrechten..

12.2 De koper/opdrachtgever vergoedt Unisource International alle schade en nadeel die Unisource International lijdt indien en doordat het door Unisource International geproduceerde producten inbreuk maakt op rechten van derden.

12.3 Unisource International heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 13 - Ontbinding/bevrijding

13.1 Indien de koper/opdrachtgever  niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht doorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van de koper/opdrachtgever  of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Unisource Internationalnaar haar keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Unisource Internationalis in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

13.2 Indien de behoorlijke nakoming door Unisource Internationalten gevolge van één of meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van Unisource Internationalkomen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Unisource International het recht de overeenkomst te ontbinden.

13.3 Indien de koper/opdrachtgever , nadat Unisource International hem daartoe een termijn van acht dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is uitsluitend Unisource Internationalvan haar verbintenissen bevrijd.

Artikel 14 - Schadevergoeding

14.1 Unisource Internationalis slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

14.2 Unisource Internationalis nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.

14.3 De aansprakelijkheid van Unisource International onder een Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Unisource International en de koper/opdrachtgever  is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Nederlandse-tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven de vertaling daarvan.